فرماندهان گردشگری

ملکه نوآوری دیجیتالی در گردشگری

professor Natalia Bayona

ناتالیا بایونا، مدیر بخش استراتژی تحول نوآوری و دیجیتال سازمان جهانی گردشگری است و تخصص مدیریت اجرایی از دانشگاه اکسترنادو کلمبیا را دارد و کارشناس ارشد نوآوری و تحول دیجیتال است.

ناتالیا نخستین دپارتمان نوآوری را در سازمان جهانی گردشگری ایجاد کرده است.این دپارتمان یکصدوپنجاه عضو دارد که فناوری های جدید در آن به اعضا معرفی می شود‌. هدف این دپارتمان ایجاد نوآوری و کارآفرینی در بخش گردشگری و ارائه دستورالعمل هایی برای توسعه گردشگری است.
ناتالیا همچنین نخستین مجمع کارآفرینی جنوب اقیانوس آرام را ایجاد کرد.
وی شش سال است که در حوزه گردشگری و سرمایه گذاری برای کشورش کلمبیا تلاش می کند.
در سال ۲۰۰۶ نخستین کمپین بین المللی گردشگری را برای کلمبیا ایجاد کرد و به دنبال تغییر تصویر کلمبیا در خارج از این کشور بود.
سال ۲۰۱۰ به عنوان مشاور گردشگری در شیلی موفق به آموزش بیش از ۱۰۰۰ کارآفرین اهل شیلی و آرژانتین شد.
سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷
به عنوان مدیر گردشگری شیلی،استراتژی گردشگری بین المللی را برای شیلی توسعه داد و صنعت گردشگری را به عنوان مهمترین سرمایه گذاری غیر نفتی تثبیت کرد.

نمایش بیشتر
بستن